ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Ro Anna Willigenburg Kvk 68564198, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

ARTIKEL 2. TOEPASSING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. AANBOD

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
6. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te ontbinden indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

ARTIKEL 5. CADEAUBONNEN

1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden na uitgiftedatum.
4. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
6. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten.

ARTIKEL 7. ONTWERP

1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen, met de zelf geselecteerde foto’s van de opdrachtgever.
2. Het eerste ontwerp van een Bruidsfotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de digitale fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie van de foto’s voor het Bruidsfotoalbum aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal fotograaf zonder overleg een selectie maken.
4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp van een Bruidsfotoalbum aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
5. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
6. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp schriftelijk heeft goedgekeurd. Na goedkeuring is het wegens het op maat maken van het product niet meer mogelijk de aankoop te annuleren dan wel retourneren.
7. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

ARTIKEL 8. LEVERING

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Online presentaties van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 3 tot 8 weken, (afhankelijk van drukte) tenzij anders overeengekomen. Online presentaties van overige fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 2 weken, tenzij anders overeengekomen.
3. De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.
4. Alle fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
5. Digitale fotobestanden worden via een downloadlink in Pixieset aan opdrachtgever geleverd, deze is beveiligd met een eigen unieke pincode.
6. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
7. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
8. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
9. Fotograaf is niet gehouden om ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.
10. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.


ARTIKEL 9. BIJZONDERE BEPALINGEN BRUILOFTSFOTOGRAFIE

1. Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden en meer toegespitst op bruidsfotografie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
2. Buiten Amersfoort word er kilometervergoeding gerekend van 0,45 cent per gereden kilometer. Indien er sprake is van kilometervergoeding zal dit apart op de offerte worden vermeld. Parkeerkosten evenals entreekosten voor locaties op de trouwdag van de opdrachtgever zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
3. Opdrachtgever dient een gezonde avondmaaltijd voor fotograaf te verzorgen op de dag van de bruiloft als bruiloft tot in de latere avonduren is.
4. Bij een aanvraag voor bruiloftsfotografie wordt niet automatisch een optie gegeven op de nog beschikbare datum. Als er om een optie wordt gevraagd kan deze worden afgegeven voor maximaal 1 week.
5. Bij wijziging van de trouwdatum 24 weken voor de geplande datum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Roanna Fotografie de betreffende datum vrij heeft gehouden en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.


ARTIKEL 10. VERGOEDING

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 11. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenminste 300 euro van het totaalbedrag van de bruidsreportage wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, om de trouwdatum te reserveren. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan.
Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.
3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
4. Het resterende bedrag van de bruidsreportage dient uiterlijk 14 dagen voor datum van huwelijk voldaan te zijn.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 12. ANNULERING EN OPSCHORTING

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt
(tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:

Annulering tot 48 uur voor de geplande shoot is kosteloos; bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering van een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, en de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt.:

• Bij annulering tussen 24 en 16 kalenderweken voor de bruiloft wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht
• Bij annulering tussen 16 en 12 kalenderweken voor de bruiloft wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht
• Bij annulering binnen 12 kalenderweken voor de bruiloft wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht.

5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf met een gelijkwaardige stijl, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
7. De betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.ARTIKEL 13. KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 14. AUTEURSRECHT

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

ARTIKEL 15. PORTRETRECHT

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.
4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft.
8. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
9. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door fotograaf in rekening is gebracht.
10. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

ARTIKEL 17. WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 18. OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Roanna Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Algemene voorwaarden